Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak – uputa PU

1.naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam – do iznosa 2.500,00 kn godišnje
– primjena kad Ministarstvo turizma donese propis
– radnik daje poslodavcu pisanu izjavu je li kod drugog i/ili bivšeg poslodavca u toj godini ostvario isplate naknada i u kojem iznosu
– u JOPPDu – oznaka 69

2.naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi – do visine stvarnih izdataka
– vjerodostojna dokumentacija: odluka poslodavca o isplati naknade, uplatnica i/ili ugovor (može glasiti na dijete)
– radnik poslodavcu daje izjave :
o da nitko drugi već ne koristi pravo na naknadu, a ako koristi tko i u kojem iznosu troška,
o je li kod drugog i/ili bivšeg poslodavca u toj godini ostvario isplate naknada i u kojem iznosu
o u slučaju promjena troška redovne skrbi djece ili ako više ne nastaje trošak po ovoj naknadi
– naknada se mora uplatiti na račun radnika
– troškom redovne skrbi ne smatraju se dodatni programi koji se posebno naplaćuju
– u JOPPDu – oznaka 70 na dan isplate ili do 15. dana u tekućem mjesecu za naknade isplaćene u prethodnom mjesecu
– u 2019.godini moguće je radniku isplatiti za razdoblje 2019. do visine stvarnih izdataka

3. troškove smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije – do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem
Naknada troškova smještaja može se ostvariti na tri načina:
a) kada poslodavac ugovori smještaja s pružateljem usluga smještaja te podmiruje troškove bezgotovinskim putem.
Ø troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa radnika kod poslodavaca,
Ø iskazivanje na Obrascu JOPPD – oznaka 67 do 15. dana tekućeg mjeseca za usluge smještaja ostvarene u prethodnom mjesecu bez obzira na datum plaćanja usluge smještaja.
Ø u 2019.godini isplata za razdoblje smještaja od 1. rujna 2019. u visini stvarnih izdataka
b) kada radnik sam sklopi ugovor o najmu s pružateljem usluge ili nađe smještaj, poslodavac mora isplatiti naknadu troškova smještaja na račun radnika.
· poslodavac donosi odluke o isplati naknade,
· poslodavac je dužan u svojoj poslovnoj dokumentaciji zadržati kopije vjerodostojne dokumentacije (ugovor o najmu ili račun),
· ugovor o najmu ili račun mora glasiti na radnika. Ukoliko ugovor o najmu glasi na više osoba, neoporezivim primitkom tog radnika smatrat će se samo onaj dio troška smještaja koji se može pripisati tom radniku,
· trošak smještaja ne uključuje stavke koje se uobičajeno ne pripisuju tim troškovima (npr. korištenje garaže, posebno plaćeni izdaci za korištenje telefona i interneta, posebna naplata utroška struje, vode, grijanja i slično),
· isplaćuje se na račun radniku,
· priznaje se samo za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca,
· radnik daje pisanu izjavu je li kod drugog i/ili bivšeg poslodavca za to porezno razdoblje ostvario isplate naknada i u kojem iznosu
– u JOPPDu – oznaka 68 na dan isplate ili do 15. dana tekućeg mjeseca za primitke po osnovi naknade za smještaj koji su isplaćeni u prethodnom mjesecu
Ø u 2019.godini isplata za razdoblje smještaja od 1. rujna 2019. u visini stvarnih izdataka
c) Ako je smještaj organiziran kod samog poslodavca, radniku se taj trošak smatra neoporezivim primitkom u stvarnom iznosu o čemu poslodavac mora osigurati kao dokaz odgovarajuću vjerodostojnu dokumentaciju.
– u JOPPDu – oznaka 67 i predaje do 15. dana tekućeg mjeseca za usluge smještaja ostvarenih u prethodnom mjesecu

4. novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika – do 5.000,00 kn godišnje
Ø neoporezivo se može isplatiti u bilo koje vrijeme i bilo kojem iznosu do 5.000,00 kn godišnje na račun radniku,
Ø radnik je obvezan poslodavca pisanom izjavom obavijestiti je li kod drugog i/ili bivšeg poslodavca za to porezno razdoblje ostvario isplate naknada i u kojem iznosu
– u JOPPDu – oznaka 65 na dan isplate ili do 15. dana tekućeg mjeseca za primitke isplaćene u prethodnom mjesecu
Ø u 2019.godini isplata u punom iznosu do 5.000,00 kn

5. troškove prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije – do 12.000,00 kn godišnje pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem
Ø računi o obavljenim uslugama prehrane moraju glasiti na poslodavca i biti podmireni bezgotovinskim putem
Ø troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa radnika kod poslodavaca
Ø trošak prehrane kao kontinuirana usluga za radnike tijekom radnih dana
Ø može se ostvariti u ugostiteljskim objektima ili kupnjom u trgovinama
Ø radnik je obvezan poslodavca pisanom izjavom obavijestiti je li kod drugog i/ili bivšeg poslodavca za to porezno razdoblje ostvario podmirenje troškova i u kojem iznosu
– u JOPPDu – oznaka 66 do 15. dana tekućeg mjeseca za usluge prehrane ostvarene u prethodnom mjesecu
Ø u 2019.godini isplata za razdoblje od 1. rujna 2019. do iznosa 12.000,00 kuna
Ako je prehrana organiziran kod samog poslodavca, radniku se taj trošak smatra neoporezivim primitkom u stvarnom iznosu o čemu poslodavac mora osigurati kao dokaz odgovarajuću vjerodostojnu dokumentaciju.
– u JOPPDu – oznaka 66 do 15. dana tekućeg mjeseca za usluge prehrane ostvarene u prethodnom mjesecu

Radnik u jednoj godini od jednog ili više poslodavaca ne može ostvariti obje vrste primitka po osnovi prehrane. Radnik za trošak prehrane na nivou godine neoporezivo može primiti ili do 5.000,00 kn paušalne naknade ili do 12.000,00 kn na temelju vjerodostojne dokumentacije.

Vjerodostojna dokumentacija su osim odluke poslodavca, ugovori i računi koji se povezuju s pravom radnika, te se ista čuva u zastarnim rokovima. Budući da sklapanjem ugovora tj. donošenjem odluke o plaćanju troškova smještaja ili prehrane radniku poslodavac preuzima obvezu plaćanja tog troška, tako i u poslovnim knjigama mora kontinuirano, mjesečno iskazati nastalu obvezu odnosno trošak.

Novim Pravilnikom povećao se neoporeziv iznos dnevnice za službena putovanja i za rad na terenu u tuzemstvu te će od 1. rujna 2019.g. iznos neoporezive pune dnevnice umjesto dosadašnjih 170,00 kn iznositi 200,00 kn, a pola dnevnice umjesto dosadašnjih 85,00 kn iznositi će 100,00 kn.
– primjena na dnevnice i terenske nastale od 01.09.2019.

izvor: https://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Lists/mislenje33/Display.aspx?id=19669&fbclid=IwAR0KLIvohMsIqYv6bM-vIe5g9lhq3ExNAi8HeIJ7qDxxwD073AKQinwKDG0

Phone: + 385 51 323 060
Fax: + 385 51 323 060
Milutina Barača 15/2
51000 Rijeka